Allmänna affärsvillkor


Nedanstående allmänna affärsvillkor avser alla köpeavtal som ingås via Esprit Online Shop eller via Esprit-appen och gäller mellan säljaren Esprit Retail B.V. & Co. KG, Esprit-Allee 1, D-40882 Ratingen, (hädanefter ”vi” eller ”Esprit”) och köparen, som är konsument (hädanefter ”du”).


1. Tecknande av avtal

1.1. Det varusortiment som presenteras i Esprit Online Shop är endast ett erbjudande till dig att beställa varor hos oss och är ej bindande.

1.2. Först när beställningen skickas ger du ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

1.3 Godkännandet av erbjudandet av oss vid beställning via Esprit onlinebutik sker vid mottagandet av leveransbekräftelsen, som måste göras inom 14 arbetsdagar på grund av de nuvarande säkerhetsnormerna för att bekämpa Corona Virus och tillhörande försenad behandling. Den automatiskt skickade mottagningsbekräftelsen via e-post innebär inte att anbudet har godtagits, utan är endast en dokumentering att beställningen har kommit oss tillhanda. Beslutet om vi ska acceptera en beställning är godtyckligt vårt. Om vi av någon anledning inte kan acceptera en beställning, blir du omgående meddelad om detta: i sådana fall återbetalar vi den betalning som du redan har erlagt. Om vi avböjer en beställning för du har valt ett betalsätt som inte kan användas och vi samtidigt erbjuder dig ett annat betalsätt, gäller detta som ett avböjande av din beställning och ett nytt anbud som du kan godta.

1.4 Vi säljer våra varor till slutanvändare enbart i sådana kvantiteter som är normalt förekommande inom handeln.

1.5 Beställningsprocessen i vår online-shop sker i totalt 3 steg: I det första steget väljer du ut den önskade varan. I det andra steget har du möjlighet – om du så önskar – att anmäla dig till vår Esprit club resp. logga in för att granska dina redan inlagda uppgifter. I det tredje steget anger du faktura- och leveransadress och väljer vilket betalningssätt du vill ha. I slutet av denna process kan du skicka iväg din beställning till oss. När du har skickat iväg beställningen kan du skriva ut den.


2. Minsta beställningsvärde/Frakt

2.1 Minsta beställningsvärde är 350 SEK.

2.2 Standardkostnaden för frakt är 69,00 SEK.

2.3 Leveransen sker 2-4 arbetsdagar efter beställningsdatum, förutsatt att kontrollen av dina uppgifter (kredit- och identitetskontroll) är i sin ordning.


3. Priser och betalningssätt

3.1 Priset som anges vid beställningstillfället är det gällande priset. Alla priser är inklusive moms.

3.2 Betalning av varorna sker efter önskemål och enligt föreslagna betalsätt med tillhörande villkor som finns i beställningsprocessen. Vi förbehåller oss rätten att utesluta vissa betalsätt, beroende på hur kontrollen av dina uppgifter (identitets- och kreditprövning) utfaller.

3.3 Vid leverans mot faktura förpliktar du dig att betala fakturabeloppet inom 14 dagar efter att varan har mottagits. I händelse av en tidigare retur av delar av leveransen kan detta fakturabelopp minskas med motsvarande.

3.4 Om du är i efterskott med betalningen förbehåller vi oss rätten att debitera dig en fast påminnelsesavgift på 30.00-60.00 SEK för varje påminnelse, oavsett om den första påminnelsen skickas till dig per post eller e-post. E-post mottogs. I detta sammanhang har du emellertid rätt att bevisa att vår uppkomna förlust är lägre än de generella avgifterna. I händelse av betalningsförsening förpliktar du dig att ersätta alla kostnader, omkostnader och kontantutlägg som vi har haft för att kunna kräva in vår fordran. Till detta hör oaktat en processrättslig kostnadsersättningsskyldighet som även gäller för alla utomrättsliga kostnader för ett tillförordnat inkasso- eller rättsombud.

3.5 Du har rätt att göra gällande retentionsrätt gentemot vårt betalningsanspråk som uppkommer eller resulterar från samma avtalsförhållande. Andra retentionsrättigheter står ej till ditt förfogande.

3.6 Du har rätt att kvitta en obestridlig eller lagenligt fastställd fordran mot vår betalningsfordran. Vidare har du rätt att kvitta en fordran som uppkommer av att vi inte har uppfyllt våra plikter eller inte har uppfyllt dem på ett rätt sätt, under förutsättning att det råder ett prestations-motprestationsförhållande för dessa plikter som ska kvittas mot vår fordran. Utöver detta är kvittning utesluten.


4. Leverans och äganderättsförbehåll

4.1 Vi förbehåller oss rätten att delleverera varor i normal utsträckning.

4.2 Varan förblir vår egendom tills full betalning har skett.

4.3 Om förpackningen vid leveranstillfället är i sådant skick att innehållet kan ha blivit skadat är du förpliktad att omgående reklamera detta till leverantören, vägra att motta varan och meddela oss om detta, så att vi kan åberopa eventuella rättigheter hos leverantören. Dina återkallelse-, garanti- och övriga rättigheter påverkas inte av denna föreskrift.


5. Lagenlig ångerrätt

5.1 Ångerrätt

Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar. Du behöver inte ange några skäl. Ångerrätten uppgår till 14 dagar fr.o.m. den dag du eller av dig utsedd tredje man, dock ej transportören, har tagit emot varorna.

Du kan utöva din ångerrätt genom att skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal (t.ex. ett skrivet brev avsänt per post eller e-post) eller – om varorna har överlämnats till dig innan tidsfristen har gått ut – genom att återsända varorna.Om du vill ge oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal kan du använda den bifogade standardiserade ångerblanketten, vilken emellertid inte är obligatorisk.


Link


Ångerblanketten eller varureturen ska skickas till:

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Tyskland


Du kan även skicka ångerblanketten till följande adress:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Tyskland


Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-mail: service@esprit.eu


För att utnyttja ångerrätten räcker det med att meddela oss om att du tänker utnyttja ångerrätten innan ångerrättens tidsfrist löper ut.


5.2 Konsekvenser av ett återkallande

Om du ångrar detta avtal, återbetalas alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana kostnader som uppstår om du har valt något annat leveranssätt än den erbjudna förmånliga standardleveransen), utan dröjsmål och senast fjorton dagar från den dag ditt meddelande om att du ångrar detta avtal eller ärendet har tagits emot av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du har använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen överenskommits. Vi kommer under inga omständigheter att debitera dig för återbetalningsavgifter.

Vi kan neka återbetalningen tills vi har återfått varorna eller tills du har verifierat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska omgående, och i varje fall senast inom fjorton dagar från den dag som du meddelar oss om att du ångrar detta avtal, återsända eller överlämna varorna. Tidsfristen är iakttagen om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har gått ut. Vi står för kostnaden för returfrakten. Du är ansvarig för varornas eventuella värdeminskning endast om värdeminskningen kan härledas till en annan hantering än vad som är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

5.3 Undantag från ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för avtal med leverans av varor som inte är förtillverkade och som tillverkats efter kundens individuella val och anvisningar eller som enkom är tillskurna efter kundens personliga behov.


6. Garantie

Om inget annat uttryckligen är överenskommet, gäller de rättsliga garantiföreskrifterna.


7. Upphovsrätt och varumärken

Allt innehåll på webbsidan, inklusive texter, grafik, foton, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer och mjukvara ägs av oss eller av dotterbolag, licensinnehavare och/eller innehållsleverantör. Allt innehåll skyddas av upphovsrätt och andra bestämmelser. Endast efter vårt uttryckliga godkännande får du använda materialet. Alla varumärken som används på webbsidan är – såvitt inget annat anges – våra varumärken. Dessa får inte användas utan vårt på förhand skriftliga godkännande.


8. Dataskydd

8.1. Personliga data du lämnar till oss för att kunna slutföra ordern kommer endast samlas in, bearbetas, användas och lagras enligt gällande lagar för dataskydd och för genomförande enligt kontrakt, samt för skyddande av våra rättmätiga intressen. För kreditbedömning har vi rätt att hämta in ytterligare information från kreditföretag och vidarebefordra personliga data gällande din order enligt dataskyddslagen. Om allvarliga tvivel uppstår har vi rätt att neka att ingå kontrakt med dig.

8.2. För mer information om användning och specifik användning av dina personliga data, se vår sekretesspolicy.


9. Utgivarinformation/Online-shopens ägare


Ansvarig för utveckling och drift av Esprit Online Shop:

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Tyskland


Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-Post: service@esprit.eu


Registreringsdomstol Düsseldorf: HRA 15764

VAT-nummer: DE126045055

Personligt ansvarig delägare: Esprit Nederland B.V., huvudkontor Amsterdam

Handelsregister: 34176024

Rättsliga ombud: Man Yi Yip, Michael Christopher Frenzel


Ansvarig för utveckling och drift av Esprit-appen:

Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Tyskland


Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-Post: service@esprit.eu


Registreringsdomstol Düsseldorf: HRB 47277

VAT-nummer: DE 814336381

Rättsliga ombud: Man Yi Yip


Informationen för hantering av onlinekonflikter: EU-kommissionen tillhandahåller en Internet-plattform för onlinehantering av konflikter (s.k. OS-plattform). OS-plattformen ska fungera som en plattform för hantering av konflikter utanför domstol gällande avtalskonflikter, som kan uppstå från onlineköpavtal. OS-plattformen finns under följande länk:https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Esprit Retail B.V. & Co. KG och Esprit Global Image GmbH är inte beredda eller förpliktigade att delta i tvistlösning inför konsumentskyddsorganisation.


10. Övrigt

Dessa allmänna affärsvillkor upprättades den 30.05.2024. Vid en eventuell framtida ändring sparas inte denna version av villkoren av säljaren och blir heller inte tillgänglig för kunden. Om du vill behålla denna version kan du ladda ned den som en PDF-fil HÄR.