Allmänna affärsvillkor


Nedanstående allmänna affärsvillkor avser alla köpeavtal som ingås via Esprit Online Shop eller via Esprit-appen och gäller mellan säljaren Esprit Retail B.V. & Co. KG, Esprit-Allee 1, D-40882 Ratingen, (hädanefter ”vi” eller ”Esprit”) och köparen, som är konsument (hädanefter ”du”).


1. Tecknande av avtal

1.1. Det varusortiment som presenteras i Esprit Online Shop är endast ett erbjudande till dig att beställa varor hos oss och är ej bindande.

1.2. Först när beställningen skickas ger du ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

1.3 Godkännandet av erbjudandet av oss vid beställning via Esprit onlinebutik sker vid mottagandet av leveransbekräftelsen, som måste göras inom 14 arbetsdagar på grund av de nuvarande säkerhetsnormerna för att bekämpa Corona Virus och tillhörande försenad behandling. Den automatiskt skickade mottagningsbekräftelsen via e-post innebär inte att anbudet har godtagits, utan är endast en dokumentering att beställningen har kommit oss tillhanda. Beslutet om vi ska acceptera en beställning är godtyckligt vårt. Om vi av någon anledning inte kan acceptera en beställning, blir du omgående meddelad om detta: i sådana fall återbetalar vi den betalning som du redan har erlagt. Om vi avböjer en beställning för du har valt ett betalsätt som inte kan användas och vi samtidigt erbjuder dig ett annat betalsätt, gäller detta som ett avböjande av din beställning och ett nytt anbud som du kan godta.

1.4 Vi säljer våra varor till slutanvändare enbart i sådana kvantiteter som är normalt förekommande inom handeln.

1.5 Beställningsprocessen i vår online-shop sker i totalt 3 steg: I det första steget väljer du ut den önskade varan. I det andra steget har du möjlighet – om du så önskar – att anmäla dig till vår Esprit club resp. logga in för att granska dina redan inlagda uppgifter. I det tredje steget anger du faktura- och leveransadress och väljer vilket betalningssätt du vill ha. I slutet av denna process kan du skicka iväg din beställning till oss. När du har skickat iväg beställningen kan du skriva ut den.


2. Minsta beställningsvärde/Frakt

2.1 Minsta beställningsvärde är 199 SEK.

2.2 Standardkostnaden för frakt är 0,00 SEK.

2.3 Leveransen sker 1-3 arbetsdagar efter beställningsdatum, förutsatt att kontrollen av dina uppgifter (kredit- och identitetskontroll) är i sin ordning.


3. Leverans och returer i Esprit-butiker (”Click & Collect”)

3.1 Du kan välja att hämta och returnera varor beställda i Esprit Online Shop till deltagande Esprit-butiker. En översikt över deltagande Esprit-butiker hittar du här. Din lagliga ångerrätt påverkas inte av att du väljer en Esprit-butik (artikel 7 nedan).

3.2 Om du väljer att hämta dina beställda varor i den Esprit-butik du valt, kommer varorna göras klara för avhämtning. Du meddelas via e-post när dina varor är klara att hämtas.

3.3 Om du inte har hämtat varorna 10 dagar efter att du fått e-postmeddelandet kommer Esprit-butiken att returnera varorna till Esprit Online Shop.

3.4 Härmed godkänner du att ditt namn och paketnummer vidarebefordras av oss till respektive Esprit Store för verifiering vid upphämtning av paket. Du godkänner härmed att anställda i den Esprit-butik du valt att hämta upp dina beställda varor i kan komma att öppna paketet innan det lämnas över till dig. Det innebär att de beställda varorna kan vara uppackade när de lämnas över till dig i Esprit-butiken så att du kan prova varorna med det samma.

3.5 Dessutom kan du utöva din lagliga ångerrätt enligt artikel 3 genom att lämna över varor som beställts i Esprit Online Shop till en deltagande Esprit-butik och använda returlappen som finns i din beställning. Varorna ses som returnerade när de lämnas över.


4. Reservation i fysisk Esprit-butik (”Click & Reserve”)

4.1. Du kan även reservera specifika varor i vår Online Shop och prova dem på plats i en fysisk Esprit-butik som deltar i vårt program ”Click & Reserve”. En översikt över deltagande butiker hittar du här.

4.2. Efter att du gjort en reservation i vår Online Shop får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse och information om de reserverade produkterna. Därefter följer ett andra e-postmeddelande som informerar om produkterna kunde reserveras i din fysiska Esprit-butik eller om produkterna inte finns tillgängliga (”reservationsbekräftelse”).

4.3. Om du vill köpa varorna du reserverade i den fysiska Esprit-butiken, tecknas köpeavtalet tecknas direkt mellan dig och den specifika ägaren till den fysiska Esprit-butiken. Produktpriset kan variera i respektive Esprit Store.

4.4. Du godkänner att personliga data som namn, reserverad produkt, reservationsnummer skickas för verifiering till den fysiska Esprit-butiken. Den fysiska Esprit-butiken kan antingen drivas av oss (Esprit Retail B.V. & Co. KG) eller av en fristående franchisepartner eller ett dotterföretag.

4.5. Om du inte hämtar dina reserverade produkter i den fysiska Esprit-butiken inom 48 timmar efter reservationsbekräftelsen löper reservationen ut.


5. Priser och betalningssätt

5.1 Priset som anges vid beställningstillfället är det gällande priset. Alla priser är inklusive moms.

5.2 Betalning av varorna sker efter önskemål och enligt föreslagna betalsätt med tillhörande villkor som finns i beställningsprocessen. Vi förbehåller oss rätten att utesluta vissa betalsätt, beroende på hur kontrollen av dina uppgifter (identitets- och kreditprövning) utfaller.

5.3 Vid leverans mot faktura förpliktar du dig att betala fakturabeloppet inom 14 dagar efter att varan har mottagits. I händelse av en tidigare retur av delar av leveransen kan detta fakturabelopp minskas med motsvarande.

5.4 Om du är i efterskott med betalningen förbehåller vi oss rätten att debitera dig en fast påminnelsesavgift på 10.00-60.00 SEK för varje påminnelse, oavsett om den första påminnelsen skickas till dig per post eller e-post. E-post mottogs. I detta sammanhang har du emellertid rätt att bevisa att vår uppkomna förlust är lägre än de generella avgifterna. I händelse av betalningsförsening förpliktar du dig att ersätta alla kostnader, omkostnader och kontantutlägg som vi har haft för att kunna kräva in vår fordran. Till detta hör oaktat en processrättslig kostnadsersättningsskyldighet som även gäller för alla utomrättsliga kostnader för ett tillförordnat inkasso- eller rättsombud.

5.5 Du har rätt att göra gällande retentionsrätt gentemot vårt betalningsanspråk som uppkommer eller resulterar från samma avtalsförhållande. Andra retentionsrättigheter står ej till ditt förfogande.

5.6 Du har rätt att kvitta en obestridlig eller lagenligt fastställd fordran mot vår betalningsfordran. Vidare har du rätt att kvitta en fordran som uppkommer av att vi inte har uppfyllt våra plikter eller inte har uppfyllt dem på ett rätt sätt, under förutsättning att det råder ett prestations-motprestationsförhållande för dessa plikter som ska kvittas mot vår fordran. Utöver detta är kvittning utesluten.


6. Leverans och äganderättsförbehåll

6.1 Vi förbehåller oss rätten att delleverera varor i normal utsträckning.

6.2 Varan förblir vår egendom tills full betalning har skett.

6.3 Om förpackningen vid leveranstillfället är i sådant skick att innehållet kan ha blivit skadat är du förpliktad att omgående reklamera detta till leverantören, vägra att motta varan och meddela oss om detta, så att vi kan åberopa eventuella rättigheter hos leverantören. Dina återkallelse-, garanti- och övriga rättigheter påverkas inte av denna föreskrift.


7. Lagenlig ångerrätt7.1 Ångerrätt

Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar. Du behöver inte ange några skäl. Ångerrätten uppgår till 14 dagar fr.o.m. den dag du eller av dig utsedd tredje man, dock ej transportören, har tagit emot varorna.

Du kan utöva din ångerrätt genom att skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal (t.ex. ett skrivet brev avsänt per post, fax eller e-post) eller – om varorna har överlämnats till dig innan tidsfristen har gått ut – genom att återsända varorna.Om du vill ge oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal kan du använda den bifogade standardiserade ångerblanketten, vilken emellertid inte är obligatorisk.


Link


Ångerblanketten eller varureturen ska skickas till:

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Tyskland


Du kan även skicka ångerblanketten till följande adress:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Tyskland


Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-mail: service@esprit.se

Telefon: 08 55 77 67 97 (Fasta nätet)


För att utnyttja ångerrätten räcker det med att meddela oss om att du tänker utnyttja ångerrätten innan ångerrättens tidsfrist löper ut.


7.2 Konsekvenser av ett återkallande

Om du ångrar detta avtal, återbetalas alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana kostnader som uppstår om du har valt något annat leveranssätt än den erbjudna förmånliga standardleveransen), utan dröjsmål och senast fjorton dagar från den dag ditt meddelande om att du ångrar detta avtal eller ärendet har tagits emot av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du har använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen överenskommits. Vi kommer under inga omständigheter att debitera dig för återbetalningsavgifter.

Vi kan neka återbetalningen tills vi har återfått varorna eller tills du har verifierat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska omgående, och i varje fall senast inom fjorton dagar från den dag som du meddelar oss om att du ångrar detta avtal, återsända eller överlämna varorna. Tidsfristen är iakttagen om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har gått ut. Vi står för kostnaden för returfrakten. Du är ansvarig för varornas eventuella värdeminskning endast om värdeminskningen kan härledas till en annan hantering än vad som är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

7.3 Undantag från ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för avtal med leverans av varor som inte är förtillverkade och som tillverkats efter kundens individuella val och anvisningar eller som enkom är tillskurna efter kundens personliga behov.


8. Garantie

Om inget annat uttryckligen är överenskommet, gäller de rättsliga garantiföreskrifterna.


9. Upphovsrätt och varumärken

Allt innehåll på webbsidan, inklusive texter, grafik, foton, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer och mjukvara ägs av oss eller av dotterbolag, licensinnehavare och/eller innehållsleverantör. Allt innehåll skyddas av upphovsrätt och andra bestämmelser. Endast efter vårt uttryckliga godkännande får du använda materialet. Alla varumärken som används på webbsidan är – såvitt inget annat anges – våra varumärken. Dessa får inte användas utan vårt på förhand skriftliga godkännande.


10. Dataskydd

10.1. Personliga data du lämnar till oss för att kunna slutföra ordern kommer endast samlas in, bearbetas, användas och lagras enligt gällande lagar för dataskydd och för genomförande enligt kontrakt, samt för skyddande av våra rättmätiga intressen. För kreditbedömning har vi rätt att hämta in ytterligare information från kreditföretag och vidarebefordra personliga data gällande din order enligt dataskyddslagen. Om allvarliga tvivel uppstår har vi rätt att neka att ingå kontrakt med dig.

10.2. För mer information om användning och specifik användning av dina personliga data, se vår sekretesspolicy.


11. Utgivarinformation/Online-shopens ägare


Ansvarig för utveckling och drift av Esprit Online Shop:

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Tyskland


Telefon: 08 55 77 67 97 (Fasta nätet)

Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-Post: service@esprit.se


Registreringsdomstol Düsseldorf: HRA 15764

VAT-nummer: DE126045055

Personligt ansvarig delägare: Esprit Nederland B.V., huvudkontor Amsterdam

Handelsregister: 34176024

Rättsliga ombud: Man Yi Yip, Michael Christopher Frenzel


Ansvarig för utveckling och drift av Esprit-appen:

Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Tyskland


Telefon: 08 55 77 67 97 (Fasta nätet)

Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-Post: service@esprit.se


Registreringsdomstol Düsseldorf: HRB 47277

VAT-nummer: DE 814336381

Rättsliga ombud: Man Yi Yip


Informationen för hantering av onlinekonflikter: EU-kommissionen tillhandahåller en Internet-plattform för onlinehantering av konflikter (s.k. OS-plattform). OS-plattformen ska fungera som en plattform för hantering av konflikter utanför domstol gällande avtalskonflikter, som kan uppstå från onlineköpavtal. OS-plattformen finns under följande länk:https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Esprit Retail B.V. & Co. KG och Esprit Global Image GmbH är inte beredda eller förpliktigade att delta i tvistlösning inför konsumentskyddsorganisation.


12. Villkor för inlösen av presentkort


12.1 Vad är Esprits presentkort?

Esprits presentkort är precis som kontanter för dig. Det är utfärdat av Esprit Card Services GmbH, Esprit-Allee, D-40882 Ratingen. I Sverige finns kortet i alla fysiska butiker och nätbutiker som deltar i Esprits presentkortssystem (dessa butiker finns på www.esprit.com/storefinder och är markerade med ”presentkort”). Kortet gäller i dessa butiker som betalningsmedel för Esprits alla varor med undantag av varor under produktkategorin HOME (förutom badrockar som kan betalas med presentkort). När du betalar in en summa, får du en fordran hos Esprit Card Services GmbH motsvarande det belopp som presentkortet representerar. Det blir ingen ränta på denna fordran.


12.2 Hur du aktiverar ett presentkort

För att aktivera ett presentkort uppvisar du presentkortet i kassan i någon av de affärer som deltar i presentkortssystemet och betalar in den summa som du vill ladda kortet med. Vi godtar alla belopp från 5,- till 150,- EURO/20,- till 700,- PLN/200,- till 4.000,-CZK/10,- till 250,-CHF/50,- till 1.500,- SEK/50,- till 1.300 DKK som tillgodohavande. Presentkortet kan bara aktiveras en gång och kan inte laddas på nytt; av den anledningen kommer påfyllnadsbetalningar att läggas på ett nytt kort.


12.3 Hur kan jag använda Esprits presentkort?

Esprits presentkort gäller vid köp av Esprits varor (som definieras under punkt 12.1) och kan lösas in i alla deltagande fysiska butiker och nätbutiker. I dessa affärer behöver du bara uppvisa presentkortet innan du betalar i kassan. Köpesumman kommer då att dras från tillgodohavandet på kortet. Om delar av prissumman kvarstår måste betalning ske i de deltagande affärerna med kontanter, bank-kort, kreditkort eller dras från ett annat presentkort. Efter att tillgodohavandet på kortet har använts upp på deltagande affärer så avaktiveras presentkortet.


12.4 På vilket sätt får presentkortet inte användas?

Esprits presentkort får endast användas till icke-kommersiella, privata köp i de affärer som deltar i presentkortssystemet. Övrig användning, i synnerhet med kommersiella syften, liksom återförsäljning i vinstsyfte eller användning som en kommersiell utlottningsvinst måste föregås av Esprits samtycke.


12.5 Behandla ditt presentkort på samma sätt som kontanter!

Presentkortet är ett innehavardokument som kan användas av vem som än uppvisar det. Esprit kommer inte att undersöka innehavarens rätt att använda kortet.


12.6 Hur tar jag reda på mitt saldo?

Du kan få reda på ditt saldo närhelst du uppvisar presentkortet i en kassa i en av de deltagande affärerna.


12.7 Hur länge är presentkortet giltigt och vad gör jag om kortet går förlorat?

Presentkortet kan obegränsat återlösas i alla deltagande affärer eller webbutiker. Meddela förlusten av presentkortet till den deltagande affären omedelbart så kan affären blockera kortet. Efter att presentkortet har blockerats, vilket sker mot uppvisning av köpbevis, så kommer Esprit Card Services GmbH att utfärda ett nytt presentkort försett med det förlorade kortets verifierade återstående tillgodohavande.


12.8 Information om köp/användning av Esprits presentkort i deltagande webbutiker

Köpet av ett presentkort från en deltagande webbutik är menybaserat. I webbutikens sidfot finns en presentkortslänk. För att (del)betala med presentkortet väljer du betalningsmetod ”gift card” i utcheckningen vid slutet av beställningsprocessen. Eventuella resterande belopp kan betalas med alternativa betalningssätt. Presentkort som använts i webbutiker avaktiveras också då tillgodohavandet har använts upp: det enda undantaget är fall då en vara som köpts med presentkort returneras, då köpesumman återbetalas till det presentkort som ursprungligen använts. I webbutiker visas alltid ditt saldo innan en betalning går igenom.

Du kan fråga om ditt presentkorts aktiveringsdatum på din webbutiks direktlinje. Om ditt presentkort går förlorat kan detta anmälas till den deltagande webbutikens kundtjänst (webbutiken kommer då att följa förfarandet som beskrivs under ”Förlust av presentkortet”).


13. Övrigt

Dessa allmänna affärsvillkor upprättades den 17.12.2020. Vid en eventuell framtida ändring sparas inte denna version av villkoren av säljaren och blir heller inte tillgänglig för kunden. Om du vill behålla denna version kan du ladda ned den som en PDF-fil HÄR.