Dataskyddsförklaring Esprit Friends


Snabb översikt

Vi tar dataskydd på allvar och det gäller naturligtvis även för personrelaterade data (”data”) för våra medlemmar i Esprit Friends. Härmed informerar vi om vilka av dina data vi behandlar och vilka anspråk och rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagar.

Gäller från 2018-05-25.


• Viktiga kontaktdata till ansvarigt ställe hos oss: (se nr 1 nedan)


• Datakategorier:

Vi behandlar speciellt följande kategorier av personrelaterade data om dig: Registreringsdata för Esprit Friends, data gällande inköp och lojalitetspoäng, preferenser gällande e-post och reklam via post, i e-shopen och visade produktintressen i Esprit-appen, användningsdata från e-shopen och Esprit-appen.

Delvis kommer data från dig (t.ex. från registreringen eller vid inköp) och delvis läser vi ut dessa data automatiskt (t.ex. från dina besök i vår e-shop eller vår Esprit-app, eller när du klickar i ett nyhetsbrev).


• Syfte för databehandlingen

Vi behandlar dina data speciellt för att kunna erbjuda tjänsterna i Esprit Friends-programmet, och kunna ge dig produktinformation anpassad efter dina intressen.


• Rättslig grund

Vi behöver behandla dina data för att kunna uppfylla Esprit Friends-avtalet och för att kunna tillvarata våra rättmätiga intressen.

Om ett medgivande krävs av lagen, exempelvis för viss e-postreklam eller särskilda kategorier av cookies, kommer vi be om ditt medgivande.


• Kategorier av mottagare av data

Förutom ansvariga instanser hos oss, har våra externa leverantörer som hjälper oss att genomföra våra tjänster tillgång till dina data, om så behövs. I enskilda fall kan även tredje part som myndigheter, externa rådgivare eller bestämda affärspartners få tillgång till dina data.

Dina data behandlas för tillfället inte utanför EU.


• Lagringstid för dina data

Vi behandlar och lagrar dina data i princip så länge kontraktet gäller.


• Dina rättigheter gällande dataskydd, särskilt rätt till överklagande

Under vissa förutsättningar kan du hävda dina rättigheter till dataskydd gentemot oss. Vi vill särskilt hänvisa till din rätt till överklagande:

Under vissa bestämda förutsättningar, gällande din speciella situation, har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina data, om vi motiverar lagligheten för databehandlingen med en intresseavvägning eller om databehandlingen gäller profilering eller direktreklam. Principiellt kommer vi inte längre behandla dina data i detta fall.


• Frivillighet gällande tillhandahållande av data

Det finns inget lagligt krav på dig att tillhandahålla data till Esprit. Du kan emellertid inte delta i Esprit Club om du inte vill tillhandahålla oss dina data. Du tillhandahåller dina data helt frivilligt. Du kommer inte påverkas negativt juridiskt om du inte tillhandahåller dina data, men du kommer inte kunna dra nytta av fördelarna och erbjudanden i Esprit Club.

Information om dataskydd i enskilda fall


1. Ansvariga instanser för databehandling samt kontaktdata till dem

Esprit Friends är ett kundlojalitetsprogram för alla Esprit-erbjudanden och tjänster, oberoende av vilket Esprit-företag som lämnar erbjudandet/erbjuder tjänsten. Därför är flera Esprit-företag ansvariga för databehandlingen enligt artikel 26 i GDPR inom ramen för Esprit Friends-programmet.


Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee

40882 Ratingen

E-post: service@esprit.eu


Esprit Europe GmbH är din avtalspart för Esprit Friends kundlojalitetsprogram, särskilt för administration, lagring och hantering av dina lojalitetspoäng, inköpsdata och produktintressen samt för utskick av e-postreklam.


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

E-post: service@esprit.eu


Esprit Retail driver Esprit online-shopen och olika Esprit Retail-shopar: Här samlar Esprit Retail in olika personliga data från dig, eller inom ramen för inköpet, vid registrering i Esprit Friends eller för nyhetsbrevet samt data för din användning av webbsidan, och administrerar inlösning av lojalitetspoäng vid inköp. Dessa data skickas vidare till Esprit Europe GmbH som central administratör och ansvarig för Esprit Friends-programmet.


Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

E-post: service@esprit.eu


Esprit Global Image ansvarar för Esprit-appen och samlar via appen in olika personliga data från dig, eller inom ramen för en beställning, vid registrering i Esprit Friends eller för nyhetsbrevet samt data för din användning av appen och administrerar inlösning av lojalitetspoäng vid inköp via appen. Dessa data skickas vidare till Esprit Europe GmbH som central administratör och ansvarig för Esprit Friends-programmet.

Alla tre Esprit-företagen (nedan kallat ”Esprit”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) är gemensamt ansvariga enligt art. 26 i GDPR (””Joint Controller””) för behandlingen. Ändamålet för databehandlingen för Esprit Friends-programmet och e-postreklam bestäms gemensamt av Esprit-företagen och regleras noggrant i ett Joint Controller-avtal mellan Esprit-företagen. Vid förfrågan sammanställer vi gärna de viktigaste bestämmelserna i detta Joint Controller-avtal. Trots deras roll som gemensamt ansvariga för databehandlingen är de tre Esprit-företagen inte ömsesidiga juridiska företrädare.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta dataskyddsombudet för alla tre Esprit-företagen på följande sätt:

dp@esprit.com.


2. Datakategorier

För genomförande av Esprit Friends-programmet och e-postreklam samlar vi in och behandlar följande kategorier av personliga data.Delvis kommer dessa data från dig (t.ex. från registreringen eller vid inköp) och delvis läser vi ut dessa data automatiskt (t.ex. från dina besök i vår e-shop eller vår Esprit-app, eller när du klickar i ett nyhetsbrev)


3. Syfte med databehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskydsförordningen (i GDPR), den tyska dataskyddslagen (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz) samt andra tillämpbara dataskyddsföreskrifter för följande ändamål:


• Genomförande av Esprit Friends-programmet, särskilt

• Administration av dina lojalitetspoäng, som du samlar varje gång du handlar av Esprit och din medlemsnivå (Friend, Gold, Platinum)

• Utvärdering av ditt inköpsbeteende på Esprit, dina besök i e-shopen och i Esprit-appen i en kundprofil, så att du kan få anpassade erbjudanden i online-shopen och Esprit-appen, inbjudningar till speciella event och värdecheckar, samt användning av cookies och liknande tekniker för koppling till kundprofilen

• Reklam via e-post och post

• Personlig och individuell kommunikation samt produktrekommendationer som återspeglar ditt köpbeteende, som en slags ””personlig shoppare””

• Personalisering av online-shopen och Esprit-appen efter dina intressen

• Inlösning av dina lojalitetspoäng i form av ekonomiska rabatter vid ditt nästa inköp hos Esprit

• Förbättringar för Esprits produkter och tjänster

• Genomförande av olika företagsrättsliga beslut

• Uppfyllande av lagkrav

• Göra anspråk på, utöva och försvara rättsliga anspråk


4. Rättslig grund

Behandlingen av dina data för genomförande av Esprit Friends-programmet är tillåten, eftersom den är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra avtalet med dig för ditt deltagande inom ramen för Esprit Friends-programmet och eftersom vi har ett övertygande legitimt intresse. Våra övertygande legitima intressen motiverar vi enligt följande: Genom att delta i Esprit Friends-programmet har du uttryckt ett intresse att få personaliserad information om produkter och tjänster från olika Esprit-företag. Vi utvärderar ditt köpbeteende och dina produktintressen enligt objektiv information, utan att skapa känsliga personlighetsprofiler och vi genomför inga automatiserade beslut med rättslig eller annan inverkan.

Om ett medgivande krävs av lagen, exempelvis för viss e-postreklam eller särskilda kategorier av cookies, kommer vi be om ditt medgivande. Om du inte ger ditt medgivande kommer vi inte utföra de databehandlingsprocesser för vilka ett medgivande krävs.

För övrigt tillåtes behandling av dina data enligt lagstadgade standarder, såsom skattetekniska lagringsregler samt anspråkstagande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.


5. Mottagare eller kategorier av mottagare för dina data


5.1 Esprit: Esprit, som ansvarig instans, har bara åtkomst till dina data i den omfattning det behövs för att kunna utföra de interna uppgifterna. Internt är det bara avdelningar och medarbetare som behöver åtkomst som beviljas det.


5.2 Tjänsteleverantörer: Vi anlitar tjänsteleverantörer, som i sitt uppdrag har åtkomst till dina data och bearbetar dem för oss för konkreta, fastställda ändamål. Dessa leverantörer kan ha uppdrag inom marknadsföring, hosting av webbsidan, IT-support eller webbsideanalys.


5.3 Övriga tredje parter: Under vissa omständigheter kan vi lämna över dina data till myndigheter, externa rådgivare, affärspartners eller domstolar.


5.4 Internationell dataöverföring: Även om alla mottagare för närvarande finns inom EU/EES, måste du räkna med att mottagare i framtiden kan finnas i land utanför EU/EES, som inte erbjuder en dataskyddsnivå motsvarande den europeiska nivån. Särskilt tjänsteleverantörer kan i framtiden finnas i USA. I detta fall kommer Esprit antingen att välja tjänsteleverantörer som är certifierade enligt US-EU Privacy Shield Program (art. 45, paragraf 1 i GDPR) eller företag som tecknar en överenskommelse med Esprit om EU:s standardavtal, enligt godkännande från EU-kommissionen, (art. 46, paragraf 2 (c) eller (d) i GDPR).


6. Lagringstid för dina data

Vi behandlar och lagrar dina data i princip så länge kontraktet gäller. Det omfattar även förberedelser för ett avtal (förhandsrätt).

Utöver detta omfattas vi av olika skyldigheter gällande lagring och dokumentation, bland annat tysk handelsrätt (HGB) och tyska skattelagar (AO). Tidsgränserna för lagring och dokumentation som anges där löper upp till tio år efter att avtalet upphört eller enligt förhandsrättsliga villkor.

Dessutom kan särskilda lagliga föreskrifter kräva en längre lagringstid, t.ex. för bevismedel inom ramen för preskriptionstider. Enligt §§ 195 ff. i den tyska civillagen (BGB) uppgår preskriptionstiden till tre år, men det finns även preskriptionstider på upp till 30 år.

Om data inte längre behöver lagras för att uppfylla avtalsenliga eller juridiska skyldigheter och rättigheter, raderas dessa regelbundet, såvida de inte tillfälligt behöver vidarebearbetas för att ovannämnda ändamål uppfylls för arbetsgivarens övertygande legitima intresse.


7. Dina rättigheter gällande dataskydd

Under vissa förutsättningar kan du hävda dina rättigheter till dataskydd gentemot oss.


• Rätt att återta samtycke: Om du har lämnat medgivande till vissa typer av behandlingar, kan du när som helst återta detta för framtida behandling. Detta återkallande påverkar inte lagligheten för behandling före återkallandet eller om behandlingen kan rättfärdigas på annan rättslig grund.

• Rätt att ta del av uppgifter: Du har rätt att få ta del av de data vi har lagrade om dig, enligt regler i art. 15 i GDPR (ev. med begränsningar enligt § 34 i den tyska dataskyddslagen, BDSG).

• Rätt att korrigera uppgifter: Om du påpekar för oss att data är felaktiga har du enligt art. 16 i GDPR rätt att få dem korrigerade.

• Rätt att radera uppgifter: Om du så begär raderar vi dina data, enligt grundprinciperna i art. 17 i GDPR, såvida inte andra rättsliga regleringar (t.ex. lagliga krav på lagring eller begränsningar enligt § 35 i den tyska dataskyddslagen, BDSG) eller ett övertygande intresse från vår sida (t.ex. för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter och anspråk) motsäger detta.

• Rätt till begränsning av behandling: Under beaktande av förutsättningarna i art. 18 i GDPR kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

• Rätt till överklagan: Dessutom kan du enligt art. 21 i GDPR överklaga behandling av dina data. Rätt att överklaga finns enligt vissa bestämda grunder, vilka framgår ur din speciella situation och som bara gäller databehandling, vars laglighet beror på en intresseavvägning gällande profilering eller direktreklam. Vi kommer i detta fall inte fortsätta behandla dina data, såvida vi inte har laglig rätt att avvisa ditt överklagande. Ett överklagande mot direktreklam, inklusive profilering, är emellertid tvingade för oss och vi får inte fortsätta behandla dina data mer för dessa ändamål.Om du har gett samtycke till direktreklam och inte längre vill ha detta, måste du återta ditt medgivande. • Rätt till överföring av data: Du har också enligt art. 20 i GDPR rätt att få tillgång till dina data i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, eller få det skickat till tredje part.

• Klagomål till dataskyddsmyndigheter: Du kan även lämna in ett klagomål till ansvarig dataskyddsmyndighet (art. 77 i GDPR). Vi rekommenderar emellertid att du börjar med att lämna in ditt klagomål till våra dataskyddsansvariga, så att vi kan lösa ditt problem på ett snabbt och kundorienterat sätt.


För en snabb behandling ber vi dig skicka dina ärenden till nedanstående adress eller direkt till våra dataskyddsombud.

Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee

40882 Ratingen

dp@esprit.com


8. Omfattning för dina skyldigheter att tillhandahålla data

Det finns inget lagligt krav på dig att tillhandahålla data till Esprit. Du kan emellertid inte delta i Esprit Friends-programmet om du inte vill tillhandahålla oss dina data. Du tillhandahåller dina data helt frivilligt. Du kommer inte påverkas negativt juridiskt om du inte tillhandahåller dina data, men du kommer inte kunna dra nytta av fördelarna och erbjudanden i Esprit Friends-programmet.


9. Övrigt

Denna rättsliga information om dataskydd uppdaterades senast den 25 maj 2018. Esprit förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum uppdatera denna information gällande dataskyddsrättigheter.